XXV sesja Rady Gminy Bolimów

w dniu 2020-09-30, godz. 13:00

1.Otwarcie sesji, powitanie uczestników i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Omówienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowanie (Dodanie do porządku obrad wniosku dotycz...)Głosowanie (Dodanie punktu w porządku obrad odnośnie...)Głosowanie (Omówienie i przyjęcie proponowanego porz...)

3.Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Gminy Bolimów, która odbyła się w dniu 31 sierpnia 2020r.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Gm...)

4.Złożenie ślubowania przez nowo wybranego sołtysa wsi Kolonia Wola Szydłowiecka

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżet...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolimów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wielole...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Łasieczniki.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Łasieczniki.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Kolonia Bolimowska – Wieś.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia działań zmierzających do nadania miejscowości Bolimów praw miejskich.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia dzia...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty i w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody...)

13.Odwołanie Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Bolimów: a: Wybór Komisji Skrutacyjnej, b: zapoznanie z regulaminem odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Gminy, c: przeprowadzenie głosowania tajnego, d: podjęcie uchwały w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Gminy

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Wic...)

14.Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami Rady Gminy.

15.Interpelacje i zapytania radnych.

16.Sprawy różne, wolne wnioski i informacje.

17.Zamknięcie sesji.