Komisja Oświaty, Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Gminy Bolimów

w dniu 2020-06-15, godz. 12:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4.Organizacja oświaty w gminie w roku szkolnym 2020/2021.

5.Funkcjonowanie służby zdrowia na terenie gminy Bolimów.

6.Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji budżetu gminy za 2019 rok.

7.Dyskusja na temat absolutorium dla Wójta Gminy.

8.Przewidywane prace remontowe w szkołach.

9.Zamknięcie posiedzenia.