XXII sesja Rady Gminy Bolimów

w dniu 2020-06-26, godz. 13:00

1.Otwarcie sesji, powitanie uczestników i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Omówienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowanie (Dodanie do porządku obrad punktu w spraw...)Głosowanie (Dodanie do porządku obrad punktu odnośni...)Głosowanie (Dodanie do porządku obrad uchwały w spra...)Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Gminy Bolimów, która odbyła się w dniu 29 maja 2020r.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Gmi...)

4.Debata nad Raportem o stanie Gminy Bolimów za 2019 rok.

5.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bolimów wotum zaufania.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wó...)

6.Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Bolimowie w roku 2019.

7.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Bolimowie za 2019 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

8.Przedstawienie przez Wójta Gminy sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 wraz z załącznikami z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury w Bolimowie, informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2019 rok oraz informacją o stanie mienia komunalnego.

9.Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej na temat wykonania budżetu gminy oraz wniosku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2019 rok.

10.Odczytanie uchwał Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii dotyczących: a) Sprawozdania Wójta Gminy Bolimów z wykonania budżetu za 2019 rok, b) Wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bolimów w sprawie absolutorium za 2019 rok.

11.Dyskusja na temat wykonania budżetu gminy za 2019 rok.

12.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2019.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Bolimów za rok 2019.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia ab...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bolimów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia re...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bolimów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

16. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie szczegółoweg...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bolimów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmo...)

18.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Bolimów na 2020 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżet...)

19.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Bolimów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia za...)

20.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Bolimów zadań Powiatu Skierniewickiego z zakresu przebudowy drogi powiatowej Nr 1326E Miedniewice-Bolimów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

21.Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami Rady Gminy.

22.Interpelacje i zapytania radnych.

23.Sprawy różne, wolne wnioski i informacje.

24.Zamknięcie sesji.