Komisja Rewizyjna

w dniu 2020-06-09, godz. 08:30

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4.Zaopiniowanie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2019 rok wraz z załącznikami z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury w Bolimowie, informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2019 rok, informacją o stanie mienia komunalnego oraz wypracowanie wniosku Rady Gminy w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy: - rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok 2019 - zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdania Wójta Gminy Bolimów z wykonania budżetu za 2019 rok.

5.Sprawy różne.

6.Zamknięcie posiedzenia.