XX Sesja Rady Gminy Bolimów

w dniu 2020-04-30, godz. 13:00

1.Otwarcie sesji, powitanie uczestników i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Omówienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Gminy Bolimów, która odbyła się w dniu 31 stycznia 2020r.

Głosowanie (Usunięcie z porządku obrad punktu 12)Głosowanie (Dodanie punktu w sprawie dofinansowania...)Głosowanie (Zmiana umiejscowienia przystanku w miejs...)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad)Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady G...)

4.Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Gminy Bolimów, która odbyła się w dniu 9 marca 2020 r.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Gmi...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2020 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budż...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/85/2019 Rady Gminy Bolimów z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bolimów w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bolimów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmo...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości nr ew. 181 położonej w miejscowości Kurabka.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości nr ew. 4 położonej w miejscowości Jasionna.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bolimów w 2020 roku.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Pro...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bolimów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminie Bolimów zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Bolimów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

13.Zatwierdzenie planu pracy Rady Gminy Bolimów na 2020 rok.

Głosowanie (Zatwierdzenie planu pracy Rady Gminy Bol...)

14.Zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady Gminy Bolimów na 2020 rok: a. Komisji Rewizyjnej, b. Komisji skarg, wniosków i petycji, c. Komisji Oświaty, wychowania, kultury, sportu i turystyki, d. Komisji Rozwoju Gospodarczego, Przestrzegania Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego.

Głosowanie (Zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady...)Głosowanie (Zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady...)Głosowanie (Zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady...)Głosowanie (Zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady...)Głosowanie (Zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady...)

15.Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz potrzeb związanych z realizacją zadań.

Głosowanie (Sprawozdanie z realizacji zadań z zakres...)

16.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 w 2019 roku.

Głosowanie (Sprawozdanie z realizacji Gminnego Progr...)

17.Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2019r.

Głosowanie (Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego...)

18.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2019.

Głosowanie (Sprawozdanie z realizacji Gminnego Progr...)