XIX Sesja Rady Gminy Bolimów

w dniu 2020-03-09, godz. 15:00

1.Otwarcie sesji, powitanie uczestników i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Omówienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad.)

3.Złożenie ślubowania przez radną Jadwigę Marusiak.

4.Zajęcie stanowiska w sprawie budowy Kolei Dużych Prędkości przez teren gminy Bolimów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia spr...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Głosowanie (Przyjęcie propozycji opłaty w wysokości...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wys...)

6.Sprawy różne, wolne wnioski i informacje.

7.Zamknięcie sesji.