Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy

w dniu 2020-02-24, godz. 15:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego wspólnego posiedzenia Komisji.

4.Wypracowanie opinii niezbędnej do zajęcia stanowiska w sprawie ogłoszonych konsultacji do dokumentu „Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego”.

5.Omówienie problematyki związanej z realizacją projektu „Budowa Strzelnicy w miejscowości Bolimów”.

6.Informacja Wójta Gminy o zamiarze złożenia wniosku w sprawie częściowej zmiany Planu Ochrony Bolimowskiego Parku Krajobrazowego.

7.Uwagi i wnioski do projektu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bolimów.

8.Przedstawienie warunków porozumienia z Trakcją PRKiL S.A. na korzystanie z dróg gminnych.

9.Sprawy różne.

10.Zamknięcie posiedzenia.