XVII Sesja Rady Gminy Bolimów

w dniu 2019-12-30, godz. 14:00

1.Otwarcie sesji, powitanie uczestników i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Omówienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowanie (Propozycja zdjęcia punktu 3 )Głosowanie (Propozycja dodania punktu 10 i 11)Głosowanie (Omówienie i przyjęcie proponowanego porz...)

3.Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Gminy Bolimów, która odbyła się w dniu 16 grudnia 2019 roku.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Gmi...)

4.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia bu...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wi...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych na obszarze gminy Bolimów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wys...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gmi...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gmi...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bolimów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Pro...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/37/2019 Rady Gminy Bolimów z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie ustalania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Bolimów

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwał...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bolimów, fragment obszaru wsi Humin i Kolonia Wola Szydłowiecka

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia...)

12.Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami Rady Gminy.

13.Interpelacje i zapytania radnych.

14.Sprawy różne, wolne wnioski i informacje.

15.Zamknięcie sesji.