XIV Sesja Rady Gminy Bolimów

w dniu 2019-10-28, godz. 15:00

1.Otwarcie sesji, powitanie uczestników i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Omówienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowanie (Zdjęcie z proponowanego porządku obrad p...)Głosowanie (Omówienie i przyjęcie proponowanego porz...)

3.Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Gminy Bolimów, która odbyła się w dniu 23 września 2019 roku.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Gmi...)

4.Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Gminy Bolimów, która odbyła się w dniu 30 września 2019 roku.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Gm...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2019 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budż...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia reg...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika sądowego na kadencję 2020-2023.

Głosowanie (Wybór komisji skrutacyjnej do przeprowad...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnik...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/17/09 Rady Gminy Bolimów z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźne zastępstw, zmienionej uchwałą Nr XLV/257/2018 Rady Gminy Bolimów z dnia 19 października 2018r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

9.Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych Radnych i pracowników samorządowych.

10.Wypracowanie opinii w zakresie uwag nieprzyjętych przez Wójta Gminy Bolimów w procedurze wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bolimów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Głosowanie (Wypracowanie opinii w zakresie uwag niep...)

11.Zajęcie stanowiska w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/181/2013 Rady Gminy Bolimów z dnia 4 czerwca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bolimów, fragment obszaru wsi Bolimów i Ziemiary, dotyczącego działki nr ewid. 487/4 w miejscowości Bolimów i działek nr ewid. 3/5 i 8/2 w miejscowości Ziemiary.

Głosowanie (Wniosek o rezygnację z procedowania punk...)

12.Wypracowanie opinii w sprawie stanowiska wyrażonego w uchwale nr XL/216/2018 Rady Gminy Bolimów z dnia 26 lutego 2018r. w sprawie kierunków działania Wójta w zakresie negocjacji oraz przygotowania porozumień i analiz w celu realizacji inwestycji pod nazwą „Węzeł Bolimów na Autostradzie A2”.

Głosowanie (Wniosek o przeprowadzenie konsultacji w...)Głosowanie (Wypracowanie opinii w sprawie stanowiska...)

13.Zajęcie stanowiska w sprawie podjęcia działań związanych z budową strzelnicy w ramach programu „ Strzelnica w Powiecie”.

Głosowanie (Zajęcie stanowiska w sprawie podjęcia dz...)

14.Wyłonienie przedstawiciela Rady Gminy w Bolimowie do pracy w zespole do przeprowadzenia negocjacji w ramach procedury wyłonienia nabywcy udziałów „Energetyka Bolimów” w trybie negocjacji z zaproszeniem.

Głosowanie (Muszyński Jan)Głosowanie (Grefkowicz Michał)

15.Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami Rady Gminy.

16.Interpelacje i zapytania radnych.

17.Sprawy różne, wolne wnioski i informacje.

18.Zamknięcie sesji.