XII sesja Rady Gminy

w dniu 2019-09-23, godz. 15:00

1.Otwarcie sesji, powitanie uczestników i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Omówienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Gminy Bolimów, która odbyła się w dniu 26 sierpnia 2019 roku.

4.Ślubowanie Pani Sołtys wsi Wola Szydłowiecka

5.Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii o sytuacji dotyczącej Afrykańskiego Pomoru Świń

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2019 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budż...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum w Bolimowie.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody...)

9.Informacja o działalności Stowarzyszenia LGD-„Gniazdo” w kontekście wdrażanego programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz rozdysponowanych środków w okresie programowania 2014-2020.

10.Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami Rady Gminy.

11.Interpelacje i zapytania radnych.

12.Sprawy różne, wolne wnioski i informacje.

13.Zamknięcie sesji.