IX sesja Rady Gminy Bolimów

w dniu 2019-06-28, godz. 09:00

1.Otwarcie sesji, powitanie uczestników i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Omówienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowanie (Omówienie i przyjęcie proponowanego porz...)

3.Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Gminy Bolimów, która odbyła się w dniu 27 maja 2019 roku.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Gm...)

4.Debata nad Raportem o stanie Gminy Bolimów za rok 2018.

5.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bolimów wotum zaufania.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wó...)

6.Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Bolimowie w roku 2018.

Głosowanie (Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośr...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Bolimowie za 2018 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

8.Przedstawienie przez Wójta Gminy sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok wraz z załącznikami z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury w Bolimowie, informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2018 rok oraz informacją o stanie mienia komunalnego.

9.Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej na temat wykonania budżetu gminy oraz wniosku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2018 rok.

10.Odczytanie uchwał Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii dotyczących: a) Sprawozdania Wójta Gminy Bolimów z wykonania budżetu za 2018 rok, b) Wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bolimów w sprawie absolutorium za 2018 rok.

11.Dyskusja na temat wykonania budżetu gminy za 2018 rok.

12.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2018.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Bolimów za rok 2018.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia ab...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolimów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wielole...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklara...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia kierunków działania Wójta Gminy Bolimów w związku z podjęciem czynności cywilno - prawnych dotyczących nieruchomości 329 położonej w miejscowości Bolimów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia...)

18.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.

19.Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 rok.

20.Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami Rady Gminy.

21.Interpelacje i zapytania radnych.

22.Sprawy różne, wolne wnioski i informacje.

23.Zamknięcie sesji.