Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bolimów

w dniu 2019-05-16, godz. 08:20

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4.Zaopiniowanie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2018 rok wraz z załącznikami z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury w Bolimowie, informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2018 rok, informacją o stanie mienia komunalnego oraz wypracowanie wniosku do Rady Gminy w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy: - rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2018 rok; - zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdania Wójta Gminy Bolimów z wykonania budżetu za 2018 rok.

5.Sprawy różne.

6.Zamknięcie posiedzenia.