VII sesja Rady Gminy Bolimów

w dniu 2019-04-29, godz. 14:00

1.Otwarcie sesji, powitanie uczestników i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Omówienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Gminy Bolimów, która odbyła się w dniu 25 marca 2019 roku.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Gmin...)

4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżet...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bolimów w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulującemu.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia pro...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bolimów, fragment obszaru wsi Bolimów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu i wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego położonego w miejscowości Bolimów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia o...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Bolimów zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Bolimów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bolimów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Bolimów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia pla...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Bolimów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sie...)

11.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XL/212/2018 Rady Gminy Bolimów z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bolimów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bolimowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia ty...)

14.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XL/210/2018 Rady Gminy Bolimów z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych, oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr...)

15.Ocena zasobów pomocy społecznej za 2018 rok.

16.Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za I kwartał 2019 roku.

Głosowanie (Sprawozdanie z działalności Komisji Rewi...)

17.Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami Rady Gminy.

18.Interpelacje i zapytania radnych.

19.Sprawy różne, wolne wnioski i informacje.

20.Zamknięcie sesji.