VI sesja Rady Gminy Bolimów

w dniu 2019-03-25, godz. 14:00

1.Otwarcie sesji, powitanie uczestników i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Omówienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowanie (Omówienie i przyjęcie proponowanego porz...)

3.Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Gminy Bolimów, która odbyła się w dniu 25 lutego 2019 roku.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Gminy...)

4.Sprawozdanie z przeprowadzenia wyborów sołtysów i Rad Sołeckich w gminie Bolimów na kadencję 2019 - 2024.

5.Złożenie ślubowania przez nowo wybranych sołtysów.

6.Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia kierunków działania Wójta Gminy Bolimów w związku z budową węzła drogowego na autostradzie A-2 w gminie Bolimów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów i określenia trybu zbycia udziałów w Spółce z o.o. z/s w Bolimowie.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok.

Głosowanie (Wniosek o podział 20 tys. na strażnice w...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżet...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bolimów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wielo...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za uczestnictwo w działaniach ratowniczych, szkoleniach pożarniczych i ćwiczeniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną w Skierniewicach lub gminę.

Głosowanie (Wniosek Przewodniczącego do uchwały w sp...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wys...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bolimów w 2019 roku.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Pro...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Kurabka.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla przewodniczących organu wykonawczego jednostki pomocniczej - sołtysów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wys...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Bolimów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia die...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bolimów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wyn...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw w Gminie Bolimów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia St...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia St...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia St...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia St...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia St...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia St...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia St...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia St...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia St...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia St...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia St...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia St...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia St...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia St...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia St...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia St...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia St...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia St...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia St...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia St...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia St...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia St...)

17.Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bolimów z przeprowadzonej kontroli w zakresie dowozu uczniów do szkół.

Głosowanie (Zatwierdzenie protokołu Komisji Rewizyjn...)Głosowanie (Zatwierdzenie protokołu Komisji Rewizyjn...)

18.Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2018 roku.

Głosowanie (Zatwierdzenie sprawozdania z realizacji...)

19.Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2018 roku oraz potrzeby związane z realizacją zadań na 2019 rok.

Głosowanie (Zatwierdzenie sprawozdania z realizacji...)

20.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Bolimów na lata 2016 - 2018 w 2018 roku.

Głosowanie (Zatwierdzenie sprawozdania z realizacji...)

21.Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami Rady Gminy.

22.Interpelacje i zapytania radnych.

23.Sprawy różne, wolne wnioski i informacje.

24.Zamknięcie sesji.