Posiedzenie Komisji Oświaty, Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Gminy Bolimów

w dniu 2019-03-18, godz. 15:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4.Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej w okresie ferii zimowych.

5.Analiza potrzeb oświaty: a) dowożenie uczniów, b) działanie świetlicy szkolnej, c) prace remontowe.

6.Analiza pracy GOK z uwzględnieniem działalności w terenie: a) działalność Rady Programowej, b) działalność orkiestry dętej.

7.Organizacja oświaty w gminie w roku szkolnym 2019/2020.

8.Sprawy różne.

9.Zamknięcie posiedzenia.