V sesja Rady Gminy Bolimów

w dniu 2019-02-25, godz. 14:00

1.Otwarcie sesji, powitanie uczestników i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Omówienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowanie (Omówienie i przyjęcie proponowanego porz...)

3.Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Gminy Bolimów, która odbyła się w dniu 28 stycznia 2019 roku.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Gmin...)

4.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Bolimów na lata 2019 - 2023.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wie...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/19/2018 Rady Gminy Bolimów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwał...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bolimów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Pro...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie kierunków działania Wójta Gminy Bolimów, dla zapewnienia obsługi prawnej Rady Gminy Bolimów

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie kierunków dzi...)

8.Omówienie i zatwierdzenie planu pracy Rady Gminy Bolimów na 2019 rok.

Głosowanie (Omówienie i zatwierdzenie planu pracy Ra...)

9.Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami Rady Gminy.

10.Interpelacje i zapytania radnych.

11.Sprawy różne, wolne wnioski i informacje.

12.Zamknięcie sesji.