Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Przestrzegania Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Bolimów

w dniu 2019-02-20, godz. 13:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4.Informacja o obecnie zrealizowanych inwestycjach przez gminę.

5.Zestawienie wszystkich niezrealizowanych przez Gminę projektów, możliwości ich obecnej realizacji.

6.Gospodarka gruntami w Gminie, możliwości inwestycyjne na tych gruntach.

7.Możliwości realizacji zjazdu dla autobusu szkolnego przy ul. Sokołowskiej.

8.Sprawy różne.

9.Zamknięcie obrad.