Posiedzenie Komisji skarg, wniosków i petycji

w dniu 2019-02-13, godz. 11:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.

3.Przyjęcie protokołu z posiedzenia w dniu 23.01.2019r.

4.Spotkanie ze Stowarzyszeniem w sprawie wypracowania wniosku odnośnie budowy Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kęszycach.

5.Spotkanie z zainteresowanymi odnośnie złożonego pisma w dniu 30.01.2019r.

6.Omówienie złożonych pism do Wójta odnośnie funduszu sołeckiego za 2017 rok.

7.Omówienie konsultacji dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.

8.Sprawy różne.

9.Zamknięcie obrad.