IV Sesja Rady Gminy Bolimów

w dniu 2019-01-28, godz. 14:30

1.Otwarcie sesji, powitanie uczestników i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Omówienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowanie (Omówienie i przyjęcie proponowanego porz...)

3.Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Gminy Bolimów, która odbyła się 28 grudnia 2018 r.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Gmi...)

4.Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia wyboru sołtysów i rad sołeckich.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzen...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szc...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bolimów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu ut...)

7.Przedstawienie i zatwierdzenie planów prac stałych Komisji Rady Gminy Bolimów na 2019 rok a) Komisji Rewizyjnej, b) Komisji skarg, wniosków i petycji, c) Komisji Oświaty, wychowania, kultury, sportu i turystyki, d) Komisji Rozwoju Gospodarczego, Przestrzegania Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego.

Głosowanie (Przedstawienie i zatwierdzenie planów pr...)Głosowanie (Przedstawienie i zatwierdzenie planów pr...)Głosowanie (Przedstawienie i zatwierdzenie planów pr...)Głosowanie (Przedstawienie i zatwierdzenie planów pr...)

8.Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami Rady Gminy.

9.Interpelacje i zapytania radnych.

10.Sprawy różne, wolne wnioski i informacje.

11.Zamknięcie sesji.