LXXVII sesja Rady Miasta i Gminy Bolimów

w dniu 2024-03-18, godz. 14:00

1.Otwarcie sesji, powitanie uczestników i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Omówienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowanie (Wprowadzenie do porządku obrad uchwały w...)Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad.)

3.Sprawozdanie z przeprowadzenia wyborów sołtysów i Rad Sołeckich w gminie Bolimów na kadencję 2024 - 2029.

4.Złożenie ślubowania przez nowo wybranych sołtysów.

5.Przyjęcie protokołu z LXXV sesji Rady Miasta i Gminy Bolimów, która odbyła się w dniu 26 stycznia 2024r.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z LXXV sesji Rady Mi...)

6.Przyjęcie protokołu z LXXVI sesji Rady Miasta i Gminy Bolimów, która odbyła się w dniu 14 lutego 2024r.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z LXXVI sesji Rady M...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolimów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wielole...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2024 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżet...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXX/415/2023 Rady Miasta i Gminy Bolimów z dnia 30 października 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji ze środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Bolimów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie zajęcia stanowiska co do przejęcia w zarząd Gminy Bolimów dróg wewnętrznych równoległych wzdłuż linii kolejowej nr 85 na odcinku „Warszawa Zachodnia – CPK – Łódź Niciarniana bez odcinka w obrębie Węzła kolejowego CPK”, zlokalizowanych na terenie gminy Bolimów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zajęcia stano...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bolimów w 2024 roku.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Pro...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w obrębie Wólka Łasiecka.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyr...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi publicznej gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia d...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Bolimów zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Bolimów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy Bolimów środków stanowiących fundusz sołecki.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie przyznania ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika OSP za wykonywanie zadań innych niż wymienione w art. 15 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyznania ek...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VI/38/2019 Rady Gminy Bolimów z dnia 25 marca 2019r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw w Gminie Bolimów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

18.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/233/2021 Rady Gminy Bolimów z dnia 22 listopada 2021r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Bolimów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

19.Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Bolimów na lata 2024 -2030.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia...)

20.Sprawozdanie z realizacji Miejsko-Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024 w 2023 roku.

Głosowanie (Przyjęcie sprawozdania z realizacji Miej...)

21.Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2023r. oraz określenia potrzeb związanych z realizacją zadań na 2024r.

Głosowanie (Przyjęcie sprawozdania z realizacji zada...)

22.Sprawozdanie z realizacji zadań Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2023 roku.

Głosowanie (Przyjęcie sprawozdania z realizacji zada...)

23.Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2023 rok.

Głosowanie (Przyjęcie sprawozdania z realizacji Prog...)

24.Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Bolimów w okresie od stycznia 2023 roku do grudnia 2023 roku.

Głosowanie (Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjne...)

25.Sprawozdanie z działalności Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miasta i Gminy Bolimów w okresie od stycznia 2023 roku do grudnia 2023 roku.

Głosowanie (Przyjęcie sprawozdania z działalności Ko...)

26.Sprawozdanie z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego, Przestrzegania Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta i Gminy Bolimów w okresie od stycznia 2023 roku do grudnia 2023 roku.

Głosowanie (Przyjęcie sprawozdania z działalności Ko...)

27.Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta i Gminy Bolimów w okresie od stycznia 2023 roku do grudnia 2023 roku.

Głosowanie (Przyjęcie sprawozdania z działalności Ko...)

28.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych między sesjami.

Głosowanie (Przyjęcie wniosków z Kmisji Skarg Wniosk...)Głosowanie (Przyjęcie wniosków z Kmisji Skarg Wniosk...)Głosowanie (Przyjęcie wniosków z Komisji Rozwoju Gos...)

29.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosków do organu stanowiącego w sprawie ustaw podatkowych i nie tylko.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

30.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wiceburmistrza Miasta i Gminy Bolimów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

31.Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Bolimów z działalności w okresie między sesjami Rady Miasta i Gminy.

32.Interpelacje i zapytania radnych.

33.Sprawy różne, wolne wnioski i informacje.

34.Zamknięcie sesji.