LXXI sesja Rady Miasta i Gminy Bolimów

w dniu 2023-11-27, godz. 14:00

1.Otwarcie sesji, powitanie uczestników i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Omówienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowanie (Wprowadzenie w punkcie 22 uchwały w spra...)Głosowanie (Wprowadzenie w punkcie 23 uchwały w spra...)Głosowanie (Wprowadzenie w punkcie 24 uchwały w spra...)Głosowanie (Wprowadzenie w punkcie 26 uchwały w spra...)Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z LXX sesji Rady Miasta i Gminy Bolimów, która odbyła się w dniu 30 października 2023r.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z LXX sesji Rady Mia...)

4.Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolimów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wielole...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżet...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LIII/313/2022 Rady Miasta i Gminy Bolimów z dnia 26 września 2022 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia wy...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia wy...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia śre...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/224/2021 Rady Gminy Bolimów z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryf dla wybranej grupy odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Bolimów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/225/2021 Rady Gminy Bolimów z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryf dla wybranej grupy odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Bolimów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/226/2021 Rady Gminy Bolimów z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryf dla wybranej grupy odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Bolimów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/227/2021 Rady Gminy Bolimów z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryf dla wybranej grupy odbiorców zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Bolimów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie Ziemiary dotychczasowemu dzierżawcy.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Bolimów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Bolimów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bolimów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.

Głosowanie (Wniosek o zwiększenie środków wynikający...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Pro...)

18.Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia...)

19.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenie z pomocy społecznej w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin uprawnionych, zgodnie z wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia za...)

20.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia...)

21.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Bolimów na lata 2021-2028.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

22.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku (zdarzenie drogowe).

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

23.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku (apel mieszkańców).

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

24.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku (sprzeciw ws. projektu prawa geologicznego i górniczego).

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

25.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych między sesjami.

Głosowanie (Wnisoski z posiedzenia komisji z dnia 16...)

26.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

27.Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Bolimów z działalności w okresie między sesjami Rady Miasta i Gminy.

28.Interpelacje i zapytania radnych.

29.Sprawy różne, wolne wnioski i informacje.

30.Zamknięcie sesji.