Komisja Rozwoju Gospodarczego, Przestrzegania Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

w dniu 2023-11-16, godz. 10:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Wybór przewodniczącego posiedzenia.

3.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

4.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

5.Zakwalifikowanie pisma z dnia 09.10.2023r. dotyczącego realizacji robót budowlanych na drodze powiatowej 1326E w gminie Bolimów oraz jej bieżącym utrzymaniem.

6.Zapoznanie się z pismem z ŁUW w Łodzi w sprawie udzielenia wyjaśnień dotyczących realizacji robót budowlanych na drodze powiatowej 1326E w gminie Bolimów.

7.Sprawy różne.

8.Zamknięcie posiedzenia.