LXX sesja Rady Miasta i Gminy Bolimów

w dniu 2023-10-30, godz. 11:00

1.Otwarcie sesji, powitanie uczestników i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Omówienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowanie (Zdjęcie z porządku obrad punktu nr 10)Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z LXIX sesji Rady Miasta i Gminy Bolimów, która odbyła się w dniu 28 września 2023r.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z LXIX sesji Rady Mi...)

4.Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolimów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wielole...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżet...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji ze środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Bolimów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia za...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Bolimów zadań Powiatu Skierniewickiego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie Łasieczniki dotychczasowemu dzierżawcy.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie Ziąbki dotychczasowemu dzierżawcy.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta i Gminy Bolimów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewo...)

11.Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych Radnych.

12.Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych pracowników samorządowych.

13.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych między sesjami.

Głosowanie (Przyjęcie wniosków z posiedzenia Komisji...)Głosowanie (Przyjęcie wniosków ze wspólnego posiedze...)

14.Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Bolimów z działalności w okresie między sesjami Rady Miasta i Gminy.

15.Interpelacje i zapytania radnych.

16.Sprawy różne, wolne wnioski i informacje.

17.Zamknięcie sesji.