III Sesja Rady Gminy Bolimów

w dniu 2018-12-28, godz. 12:00

1.Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Omówienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowanie (Omówienie i przyjęcie proponowanego porz...)

3.Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Gminy, która odbyła się 6 grudnia 2018 r.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Gmin...)

4.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolimów na lata 2019 - 2033.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wi...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia bu...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Bolimów do konkursu o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego GEPARD II – transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności oraz wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pod nazwą „Strategia Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Bolimów

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 -2021.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gmi...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie : określenia zasad zwrotu i wydatków na pomoc udzieloną formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie : określenia...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 -2023

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gmi...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gmi...)

13.Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami Rady Gminy.

14.Interpelacje i zapytania radnych.

15.Sprawy różne, wolne wnioski i informacje.

16.Zamknięcie sesji.