LXIX sesja Rady Miasta i Gminy Bolimów

w dniu 2023-09-28, godz. 14:00

1.Otwarcie sesji, powitanie uczestników i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Omówienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowanie (Zdjęcie z porządku obrad punktu 9)Głosowanie (Wprowadzenie w punkcie 14 do porządku ob...)Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z LXVIII sesji Rady Miasta i Gminy Bolimów, która odbyła się w dniu 31 sierpnia 2023r.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z LXVIII sesji Rady...)

4.Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolimów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wielole...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżet...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bolimów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia reg...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie Kolonia Bolimowska - Wieś dotychczasowemu dzierżawcy.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bolimów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zm...)

9.Odczytanie opinii zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.

10.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia reg...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję 2024-2027.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnik...)

12.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych między sesjami.

13.Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Bolimów z działalności w okresie między sesjami Rady Miasta i Gminy.

14.Interpelacje i zapytania Radnych

15.Sprawy różne, wolne wnioski i informacje.

16.Zamknięcie sesji.