LXVI sesja Rady Miasta i Gminy Bolimów

w dniu 2023-07-31, godz. 14:00

1.Otwarcie sesji, powitanie uczestników i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Omówienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowanie (Dodanie w punkcie 3 złożenia ślubowania...)Głosowanie (Dodanie w punkcie 10 podjęcia uchwały w...)Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad.)

3.Złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego Rady Miasta i Gminy Bolimów.

4.Przyjęcie protokołu z LXV sesji Rady Miasta i Gminy Bolimów, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2023r.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z LXV sesji Rady Mia...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolimów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wielole...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżet...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Łódzkiego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie Łasieczniki.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie na ławnika.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia...)

10.Podjęcia uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr LXV/390/2023 Rady Miasta i Gminy Bolimów z dnia 26.06.2023r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego.

Głosowanie (Podjęcia uchwały w sprawie zmiany Uchwał...)

11.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych między sesjami.

12.Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Bolimów z działalności w okresie między sesjami Rady Miasta i Gminy.

13.Sprawy różne, wolne wnioski i informacje.

14.Zamknięcie sesji.