LXV sesja Rady Miasta i Gminy Bolimów

w dniu 2023-06-26, godz. 14:00

1.Otwarcie sesji, powitanie uczestników i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Omówienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowanie (Wprowadzenie w puncie 19 uchwały w spraw...)Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z LXIV sesji Rady Miasta i Gminy Bolimów, która odbyła się w dniu 26 maja 2023r.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z LXIV sesji Rady Mi...)

4.Debata nad Raportem o stanie Gminy Bolimów za 2022 rok.

5.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia/ nieudzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Bolimów wotum zaufania.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia/ n...)

6.Sprawozdanie merytoryczne z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bolimowie za rok 2022.

Głosowanie (Przyjęcie sprawozdania z działalności Mi...)

7.Przedstawienie przez Burmistrza Miasta i Gminy Bolimów sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 rok wraz z załącznikami z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury w Bolimowie, informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2022 rok oraz informacją o stanie mienia komunalnego.

8.Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej na temat wykonania budżetu gminy za 2022 rok oraz wniosku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Bolimów za 2022 rok.

9.Odczytanie uchwał Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczących: a) sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Bolimów za 2022 rok, b) wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Bolimów o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Bolimów za 2022 rok.

10.Dyskusja na temat wykonania budżetu gminy za 2022 rok.

11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2022.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia/ nieudzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Bolimów za rok 2022.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia/ n...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżet...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LX/370/2023 Rady Miasta i Gminy Bolimów z dnia 27 marca 2023 roku w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwał...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących uchwalenia statutów sołectw w Gminie Bolimów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzen...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zes...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposo...)

18.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia apelu o podjęcie skutecznych działań dla remontu drogi powiatowej nr 4704W na odcinku od miejscowości Miedniewice (Gm. Wiskitki) do granicy powiatu żyrardowskiego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ape...)

19.Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy i wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia o...)

20.Raport z wykonania w 2022 roku Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i efekty jego realizacji.

Głosowanie (Przyjęcie raportu z wykonania w 2022 rok...)Głosowanie (Przyjęcie wniosków z Komisji Rozwoju Gos...)Głosowanie (Przyjęcie wniosków z Komisji Rewizyjnej...)

21.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych między sesjami.

Głosowanie (Informacja Przewodniczącego Rady o dział...)

22.Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Bolimów z działalności w okresie między sesjami Rady Miasta i Gminy.

23.Sprawy różne, wolne wnioski i informacje.

24.Zamknięcie sesji.