LX sesja Rady Miasta i Gminy Bolimów

w dniu 2023-03-27, godz. 14:00

1.Otwarcie sesji, powitanie uczestników i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Omówienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z LIX sesji Rady Miasta i Gminy Bolimów, która odbyła się w dniu 13 lutego 2023r.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z LIX sesji Rady Mia...)

4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżet...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy i wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia o...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości położonej w obrębie Jasionna dotychczasowemu dzierżawcy.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości położonej w obrębie Jasionna dotychczasowemu dzierżawcy.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Bolimów zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Bolimów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XLII/277/2022 Rady Miasta i Gminy Bolimów z dnia 04 kwietnia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie Bolimów na okres dłuższy niż 3 lata.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uch...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr LIX/353/2023 Rady Miasta i Gminy Bolimów z dnia 13 lutego 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Jasionna.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uch...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XLII/276/2022 Rady Miasta i Gminy Bolimów z dnia 04 kwietnia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie Ziemiary na okres dłuższy niż 3 lata.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uch...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bolimów w 2023 roku.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Pro...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie powołania dor...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy Bolimów na rok budżetowy 2024 środków stanowiących fundusz sołecki.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 w Gminie Bolimów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie Programu Osło...)

16.Sprawozdanie z realizacji Miejsko-Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024 w 2022 roku.

Głosowanie (Przyjęcie sprawozdania z realizacji Miej...)

17.Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2022r. oraz określenia potrzeb związanych z realizacją zadań na 2023r.

Głosowanie (Przyjęcie sprawozdania z realizacji zada...)

18.Sprawozdanie z realizacji zadań Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2022 roku.

Głosowanie (Przyjęcie sprawozdania z realizacji zada...)

19.Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Bolimów w okresie od stycznia 2022 roku do grudnia 2022 roku.

Głosowanie (Przyjęcie sprawozdania z działalności Ko...)

20.Sprawozdanie z działalności Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miasta i Gminy Bolimów w okresie od stycznia 2022 roku do grudnia 2022 roku.

Głosowanie (Przyjęcie sprawozdania z działalności Ko...)

21.Sprawozdanie z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego, Przestrzegania Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta i Gminy Bolimów w okresie od stycznia 2022 roku do grudnia 2022 roku.

Głosowanie (Przyjęcie sprawozdania z działalności Ko...)

22.Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta i Gminy Bolimów w okresie od stycznia 2022 roku do grudnia 2022 roku.

Głosowanie (Przyjęcie sprawozdania z działalności Ko...)

23.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych między sesjami.

Głosowanie (Przyjęcie wniosków z Komisji Gospodarcze...)

24.Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Bolimów z działalności w okresie między sesjami Rady Miasta i Gminy.

25.Sprawy różne, wolne wnioski i informacje.

26.Zamknięcie sesji.