LIX sesja Rady Miasta i Gminy Bolimów

w dniu 2023-02-13, godz. 13:00

1.Otwarcie sesji, powitanie uczestników i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Omówienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z LVIII sesji Rady Miasta i Gminy Bolimów, która odbyła się w dniu 30 stycznia 2023r.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z LVIII sesji Rady M...)

4.Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolimów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wielole...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżet...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LIII/313/2022 Rady Miasta i Gminy Bolimów z dnia 26 września 2022 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bolimów na lata 2021 – 2026.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Jasionna.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc udzieloną w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia za...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały LV/332/2022 Rady Miasta i Gminy Bolimów z dnia 28 listopada 2022r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznane, w szkołach prowadzonych przez Gminę Bolimów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia pla...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sta...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego członka Komisji Rozwoju Gospodarczego, Przestrzegania Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta i Gminy Bolimów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rez...)

16.16. Zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady Miasta i Gminy Bolimów na 2023 rok: a. Komisji Rewizyjnej, b. Komisji Oświaty, wychowania, kultury, sportu i turystyki, c. Komisji Rozwoju Gospodarczego, Przestrzegania Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego.

Głosowanie (Zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady...)Głosowanie (Zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady...)Głosowanie (Zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady...)

17.Zatwierdzenie planu pracy Rady Miasta i Gminy Bolimów na 2023 rok.

Głosowanie (Zatwierdzenie planu pracy Rady Miasta i...)

18.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych między sesjami.

Głosowanie (Wnioski z Komisji Rozwoju Gospodarczego,...)

19.Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Bolimów z działalności w okresie między sesjami Rady Miasta i Gminy.

20.Interpelacje i zapytania radnych.

21.Sprawy różne, wolne wnioski i informacje.

22.Zamknięcie sesji.