LVIII sesja Rady Miasta i Gminy Bolimów

w dniu 2023-01-30, godz. 15:00

1.Otwarcie sesji, powitanie uczestników i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Omówienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowanie (Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad...)Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z LVI sesji Rady Miasta i Gminy Bolimów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2022r.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z LVI sesji Rady Mia...)

4.Przyjęcie protokołu z LVII sesji Rady Miasta i Gminy Bolimów, która odbyła się w dniu 16 stycznia 2023r.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z LVII sesji Rady Mi...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolimów.

Głosowanie (Wniosek o zmianę w budżecie o zwiększeni...)Głosowanie (Wniosek o przeniesie kwoty 240 tysięcy z...)Głosowanie (Wniosek o zamknięcie LVIII sesii Rady Mi...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok.

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bolimów na lata 2021 – 2026.

8.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

9.Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

10.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc udzieloną w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

11.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznane, w szkołach prowadzonych przez Gminę Bolimów.

12.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu.

13.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Jasionna

14.Zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady Miasta i Gminy Bolimów na 2023 rok: a. Komisji Rewizyjnej, b. Komisji Oświaty, wychowania, kultury, sportu i turystyki, c. Komisji Rozwoju Gospodarczego, Przestrzegania Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego.

15.Zatwierdzenie planu pracy Rady Miasta i Gminy Bolimów na 2023 rok.

16.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych między sesjami.

17.Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Bolimów z działalności w okresie między sesjami Rady Miasta i Gminy.

18.Interpelacje i zapytania radnych.

19.Sprawy różne, wolne wnioski i informacje.

20.Zamknięcie sesji.