LV sesja Rady Miasta i Gminy Bolimów

w dniu 2022-11-28, godz. 14:00

1.Otwarcie sesji, powitanie uczestników i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Omówienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowanie (Usunięcie punktu 6 z porządku obrad.)Głosowanie (Wprowadzenie punktu odnośnie organizacji...)Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad )

3.Przyjęcie protokołu z LIV sesji Rady Miasta i Gminy Bolimów, która odbyła się w dniu 24 października 2022r.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z LIV sesji Rady Mia...)

4.Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolimów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wielole...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżet...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie organizacji transportu zbiorowego na terenie Gminy Bolimów.

Głosowanie (Wniosek o 10 minut przerwy)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie organizacji t...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Głosowanie (Wniosek o 15 minut przerwy.)Głosowanie (Wniosek o zmniejszenie stawek podatku od...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia wy...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia wy...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia śre...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia sz...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia st...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sta...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bolimów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Pro...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr L/197/2022 Rady Miasta i Gminy Bolimów z dnia 5 sierpnia 2022r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Przestrzegania Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta i Gminy Bolimów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwał...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o uroczyste uczczenie 100. rocznicy uchwalenia pierwszej – Polskiej Republikańskiej Konstytucji (Konstytucji Marcowej) z 1921/1922 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

16.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych między sesjami.

17.Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Bolimów z działalności w okresie między sesjami Rady Miasta i Gminy.

18.Interpelacje i zapytania radnych.

19.Sprawy różne, wolne wnioski i informacje.

Głosowanie (Wnioski z Komisji Gospodarczej z dnia 24...)Głosowanie (Wnioski z Komisji Gospodarczej z dnia 21...)Głosowanie (Wnioski z Komisji Gospodarczej z dnia 12...)Głosowanie (Wnioski z Komisji Gospodarczej z dnia 23...)

20.Zamknięcie sesji.