Komisja Rozwoju Gospodarczego, Przestrzegania Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego

w dniu 2022-11-23, godz. 12:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie o przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

4.Zaopiniowanie uchwał na Sesję Rady Miasta i Gminy Bolimów, która ma się odbyć w dniu 28.11.2022 r.

5.Zapoznanie z pismem dot. ocieplenia budynku dawnej szkoły podstawowej w m. Kurabka.

6.Sprawy różne.

7.Zamknięcie posiedzenia.