Komisja Oświaty, Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki

w dniu 2022-10-17, godz. 16:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4.Podsumowanie przeprowadzonych prac remontowych w szkołach.

5.Podsumowanie zajęć podczas wakacji na terenie gminy.

6.Zaopiniowanie informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku.

7.Wnioski i propozycje do budżetu gminy na 2023 rok.

8.Sprawy różne.

9.Zamknięcie posiedzenia.