LII sesja Rady Miasta i Gminy Bolimów

w dniu 2022-09-08, godz. 15:00

1.Otwarcie sesji, powitanie uczestników i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Omówienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3.Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolimów.

4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok.

5.Sprawy różne, wolne wnioski i informacje.

6.Zamknięcie sesji.