XLVII sesja Rady Miasta i Gminy Bolimów

w dniu 2022-06-27, godz. 14:00

1.Otwarcie sesji, powitanie uczestników i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Omówienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Miasta i Gminy Bolimów, która odbyła się w dniu 23 maja 2022r.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Mi...)

4.Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Miasta i Gminy Bolimów, która odbyła się w dniu 30 maja 2022r.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Mia...)

5.Debata nad Raportem o stanie Gminy Bolimów za 2021 rok.

6.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia/ nieudzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Bolimów wotum zaufania.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia/ n...)

7.Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Bolimowie w roku 2021.

Głosowanie (Przyjęcie informacji z działalności Gmin...)

8.Przedstawienie przez Burmistrza Miasta i Gminy Bolimów sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok wraz z załącznikami z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury w Bolimowie, informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2021 rok oraz informacją o stanie mienia komunalnego.

9.Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej na temat wykonania budżetu gminy za 2021 rok oraz wniosku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Bolimów za 2021 rok.

10.Odczytanie uchwał Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczących: a. sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bolimów za 2021 rok, b. wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Bolimów w sprawie absolutorium za 2021 rok.

11.Dyskusja na temat wykonania budżetu gminy za 2021 rok.

12.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2021.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia/ nieudzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Bolimów za rok 2021.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia/ n...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolimów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wielole...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżet...)

16.Podjęcie uchwały dotyczącej wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Bolimów w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania – „Gniazdo” z siedzibą Skierniewicach.

Głosowanie (Podjęcie uchwały dotyczącej wyrażenia wo...)

17.Informacja Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Bolimów o działaniach podejmowanych między sesjami Rady.

18.Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Bolimów z działalności w okresie między sesjami Rady.

19.Interpelacje i zapytania radnych.

20.Sprawy różne, wolne wnioski i informacje.

21.Zamknięcie sesji.