XLV sesja Rady Miasta i Gminy Bolimów

w dniu 2022-05-30, godz. 14:00

1.Otwarcie sesji, powitanie uczestników i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Omówienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowanie (Wprowadzenie do porządku obrad w punkcie...)Głosowanie (Wprowadzenie do porządku obrad w punkcie...)Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Miasta i Gminy Bolimów, która odbyła się w dniu 9 maja 2022r.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady M...)

4.Wystąpienie Przedstawiciela Lokalnej Grupy Działania „Gniazdo”.

5.Przedstawienie raportu o stanie gminy Bolimów za 2021 rok.

6.Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2021 rok.

Głosowanie (Sprawozdanie z realizacji Programu współ...)

7.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2021.

Głosowanie (Przyjęcie prawozdania z realizacji Gminn...)

8.Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Głosowanie (Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielo...)

9.Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok.

Głosowanie (Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany budże...)

10.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych między sesjami.

11.Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Bolimów z działalności w okresie między sesjami Rady Miasta i Gminy.

12.Interpelacje i zapytania radnych.

13.Sprawy różne, wolne wnioski i informacje.

14.Zamknięcie sesji.