XLIII sesja Rady Miasta i Gminy Bolimów

w dniu 2022-05-09, godz. 14:00

1.Otwarcie sesji, powitanie uczestników i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Omówienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowanie (Omówienie i przyjęcie proponowanego porz...)

3.Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Miasta i Gminy Bolimów, która odbyła się w dniu 4 kwietnia 2022r.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Mi...)

4.Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolimów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wielole...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżet...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/269/2022 Rady Miasta i Gminy Bolimów z dnia 8 marca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy Bolimów na rok budżetowy 2023 środków stanowiących fundusz sołecki.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie środka trwałego – kanalizacji teletechnicznej, stanowiącego własność Gminy Bolimów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu i wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na okres dłuższy niż 3 lata.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia o...)

9.Raport Ocena zasobów pomocy społecznej za 2021 rok.

Głosowanie (Przyjęcie raportu Ocena zasobów pomocy s...)

10.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych między sesjami.

11.Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Bolimów z działalności w okresie między sesjami Rady Miasta i Gminy.

12.Interpelacje i zapytania radnych.

13.Sprawy różne, wolne wnioski i informacje.

14.Zamknięcie sesji.