Komisja Oświaty, Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki

w dniu 2022-04-06, godz. 13:30

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4.Podsumowanie przebiegu ferii zimowych na terenie gminy Bolimów.

5.Analiza pracy M-GOK w 2021r. z uwzględnieniem działalności w terenie: działalność Rady Programowej i działalność orkiestry dętej.

6.Analiza potrzeb oświaty: - prace remontowe, - działanie świetlicy szkolnej, - dowożenie uczniów (klasy I-III).

7.Funkcjonowanie służby zdrowia na terenie gminy Bolimów.

8.Sprawy różne.

9.Zamknięcie posiedzenia.