XLII sesja Rady Miasta i Gminy Bolimów

w dniu 2022-04-04, godz. 14:00

1.Otwarcie sesji, powitanie uczestników i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Omówienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowanie (Przeniesienie punktu 13 na punkt 5.)Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Miasta i Gminy Bolimów, która odbyła się w dniu 2 marca 2022r.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Mias...)

4. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Miasta i Gminy Bolimów, która odbyła się w dniu 8 marca 2022r.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Mi...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną w Skierniewicach lub gminę.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wys...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolimów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wielole...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżet...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Ziemiary i Bolimów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Bolimowie.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie Ziemiary na okres dłuższy niż 3 lata.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie Bolimów na okres dłuższy niż 3 lata.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bolimów na 2022r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Pro...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Mie...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gmi...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Fundacji im. Nikoli Tesli.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Bolimów (do dnia 31.12.2021r. Wójta Gminy).

Głosowanie (Wniosek o przerwanie odczytu wyceny budy...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

18.Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2021 roku.

Głosowanie (Przyjęcie sprawozdania z realizacji zada...)

19.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych między sesjami.

20.Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Bolimów z działalności w okresie między sesjami Rady Miasta i Gminy.

21.Interpelacje i zapytania radnych.

22.Sprawy różne, wolne wnioski i informacje.

Głosowanie (Wniosek Burmistrza o zmniejszenie czynsz...)

23.Zamknięcie sesji.