Komisja skarg, wniosków i petycji

w dniu 2022-03-17, godz. 13:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4.Wypracowanie opinii w sprawie ustalenia stanu faktycznego lokalu w Łasiecznikach na podstawie ustaleń powołanego zespołu do wydania opinii dotyczącej lokalu mieszkalnego w miejscowości Łasieczniki nr 12 oraz przedstawicieli z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Skierniewicach.

5.Uzupełnienie uzasadnienia formalnego do uchwały Rady Miasta i Gminy Bolimów Nr XXXIX/253/2022 z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Bolimów (do dnia 31.12.2021 r. Wójta Gminy)

6.Sprawy różne.

7.Zamknięcie posiedzenia.