XL sesja Rady Miasta i Gminy Bolimów

w dniu 2022-03-02, godz. 13:00

1.Otwarcie sesji, powitanie uczestników i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Omówienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowanie (Dodanie w punkcie 11 uchwały utworzenia...)Głosowanie (Dodanie w punkcie 12 uchwały w sprawie z...)Głosowanie (Dodanie w punkcie 17 Informacji dotycząc...)Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad)

3.Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Gminy Bolimów, która odbyła się w dniu 31 stycznia 2022r.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady G...)

4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżet...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty i w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bolimów na 2022r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Pro...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Bolimów zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Bolimów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolimów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy Bolimów na rok budżetowy 2023 środków stanowiących fundusz sołecki.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu osłonowego p.n. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Pro...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli utworzenia Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego "PomagaMY" i przystępujemy do Stowarzyszenia Gminy Bolimów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia wol...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/249/2022 Rady Miasta i Gminy Bolimów z dnia 31 stycznia 2022 roku zmieniającej uchwałę Nr XXIV/129/2020 Rady Gminy Bolimów z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

13.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 w 2021 roku.

Głosowanie (Sprawozdanie z realizacji Gminnego Progr...)

14.Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2021r. oraz określenia potrzeb związanych z realizacją zadań na 2022r.

Głosowanie (Sprawozdanie z realizacji zadań z zakres...)

15.Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bolimów w okresie od stycznia 2021 roku do grudnia 2021 roku.

Głosowanie (Sprawozdanie z działalności Komisji Rewi...)

16.Sprawozdanie z działalności Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Bolimów w okresie od stycznia 2021 roku do grudnia 2021 roku.

Głosowanie (Sprawozdanie z działalności Komisji skar...)

17.Informacja dotycząca aktualnej sytuacji związanej z zarządzaniem kryzysowym w temacie pomocy dla uchodźców z Ukrainy.

18.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych między sesjami.

19.Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Bolimów z działalności w okresie między sesjami Rady Miasta i Gminy.

20.Interpelacje i zapytania radnych.

21.Sprawy różne, wolne wnioski i informacje.

22.Zamknięcie sesji.