XXXIX sesja Rady Miasta i Gminy Bolimów

w dniu 2022-01-31, godz. 14:00

1.Otwarcie sesji, powitanie uczestników i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Omówienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowanie (Zmiana nazwy uchwały w punkcie nr 6.)Głosowanie (Dodanie w puncie 12 uchwały w sprawie wy...)Głosowanie (Dodanie w punkcie 13 uchwały w sprawie w...)Głosowanie (Dodanie w punkcie 14 uchwały w sprawie p...)Głosowanie (Dodanie w punkcie 17 informacji Przewodn...)Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Gminy Bolimów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2021r.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady...)

4.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolimów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wi...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia bu...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/129/2020 Rady Gminy Bolimów z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skierniewickiego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznane, w szkołach prowadzonych przez Gminę Bolimów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia pla...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy ulicy.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nadania drodz...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Bolimów (do dnia 31.12.2021r. Wójta Gminy).

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/244/2021 z dnia 27 grudnia 2021r. w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Bolimów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości nr ew. 278/3 położonej w obrębie Joachimów-Mogiły

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Bolimów do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie prz...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Bolimów do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia...)

15.Zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady Miasta i Gminy Bolimów na 2022 rok: a. Komisji Rewizyjnej, b. Komisji skarg, wniosków i petycji, c. Komisji Oświaty, wychowania, kultury, sportu i turystyki, d. Komisji Rozwoju Gospodarczego, Przestrzegania Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego.

Głosowanie (Zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady...)Głosowanie (Zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady...)Głosowanie (Zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady...)Głosowanie (Zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady...)

16.Zatwierdzenie planu pracy Rady Miasta i Gminy Bolimów na 2022 rok.

Głosowanie (Zatwierdzenie planu pracy Rady Miasta i...)

17.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych między sesjami

18.Informacja Burmistrza Gminy z działalności w okresie między sesjami Rady Miasta i Gminy.

19.Interpelacje i zapytania radnych.

20.Sprawy różne, wolne wnioski i informacje.

21.Zamknięcie sesji.