XXXVII sesja Rady Gminy Bolimów

w dniu 2021-11-22, godz. 14:00

1.Otwarcie sesji, powitanie uczestników i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Omówienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowanie (Dodanie w punkcie 5 podjęcia uchwały w s...)Głosowanie (Zmiana nazwy punktu odnośnie zmiany stud...)Głosowanie (Zmiana nazwy punktu odnośnie Gminnego Oś...)Głosowanie (Dodanie puntu odnośnie podjęcia uchwały...)Głosowanie (Dodanie punktu odnośnie podjęcie uchwały...)Głosowanie (Omówienie i przyjęcie proponowanego porz...)

3.Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Gminy Bolimów, która odbyła się w dniu 29 października 2021r.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady G...)

4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżet...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolimów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wielole...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2022.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Bolimów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do taryf dla wybranej grupy odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Bolimów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dop...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do taryf dla wybranej grupy odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Bolimów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dop...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do taryf dla wybranej grupy odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Bolimów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dop...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do taryf dla wybranej grupy odbiorców zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Bolimów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dop...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bolimów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regula...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/115/2020 Rady Gminy Bolimów z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Bolimów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bolimów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Pro...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/130/2012 Rady Gminy Bolimów z dnia 26 października 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bolimów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uch...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Bolimów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sta...)

18.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolimowie.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sta...)

19.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Gminnego Ośrodka Kultury w Bolimowie oraz nadania statutu.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy...)

20.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy w Bolimowie.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

21.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia poparcia dla służb mundurowych broniących wschodniej granicy Rzeczpospolitej Polskiej.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia pop...)

22.Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami Rady Gminy.

23.Interpelacje i zapytania radnych.

24.Sprawy różne, wolne wnioski i informacje.

25.Zamknięcie sesji.