XXXIV sesja Rady Gminy Bolimów

w dniu 2021-08-30, godz. 14:00

1.Otwarcie sesji, powitanie uczestników i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Omówienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowanie (Dodanie w porządku obrad punktu 10 Podję...)Głosowanie (Zdjęcie z porządku obrad punktu nr 11)Głosowanie (Zdjęcie z porządku obrad punktu 6)Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Gminy Bolimów, która odbyła się w dniu 30 lipca 2021r.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady...)

4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżet...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolimów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wielole...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Bolimów na rzecz jej użytkownika wieczystego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w formie bezprzetargowej, nieruchomości nr ew. 273 położonej w miejscowości Kurabka.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości nr ew. 184/1 położonej w miejscowości Kurabka.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości Bolimów i Wólka Łasiecka

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy ulicy.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nadania drodz...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Bolimów na lata 2021-2030”, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia sz...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia sprzeciwu realizacji inwestycji scharakteryzowanych jako biometanownie lub biogazownie zlokalizowanych na terenie gminy Bolimów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia spr...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Bolimów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi zgodnie z właściwością.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przekazania s...)

15.Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami Rady Gminy.

16.Interpelacje i zapytania radnych.

17.Sprawy różne, wolne wnioski i informacje.

Głosowanie (Stanowisko Rady Gminy w Bolimowie w spra...)

18.Zamknięcie sesji.