Komisja Oświaty

w dniu 2021-06-22, godz. 14:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4.Działalność klubów sportowych na terenie gminy – dofinansowanie i rozliczenie.

5.Działalność organizacji pozarządowych działających na terenie gminy.

6.Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji budżetu gminy za 2020 rok.

7.Dyskusja na temat absolutorium dla Wójta Gminy.

8.Zapoznanie się z odpowiedzią na interpelację złożoną przez radnego w sprawie przedstawienia symulacji wydatków, która pokazałaby, jakie koszty poniosłaby Gmina Bolimów, w roku budżetowym 2021, gdyby to gmina była organem prowadzącym Szkołę Podstawową w Kęszycach i w Huminie oraz wypracowanie wniosku przez komisję.

9.Sprawy różne.

10.Zamknięcie posiedzenia.