XXXII sesja Rady Gminy Bolimów

w dniu 2021-06-25, godz. 12:00

1.Otwarcie sesji, powitanie uczestników i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Omówienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowanie (Wprowadzenie do porządku obrad w punkcie...)Głosowanie (Wprowadzenie do porządku obrad w punkcie...)Głosowanie (Wprowadzenie do porządku obrad w punkcie...)Głosowanie (Wprowadzenie do porządku obrad w punkcie...)Głosowanie (Wprowadzenie do porządku obrad w punkcie...)Głosowanie (Wprowadzenie do porządku obrad w punkcie...)Głosowanie (Omówienie i przyjęcie proponowanego porz...)

3.Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Gminy Bolimów, która odbyła się w dniu 24 maja 2021r.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Gm...)

4.Debata nad Raportem o stanie Gminy Bolimów za 2020 rok.

5.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bolimów wotum zaufania.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wó...)

6.Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Bolimowie w roku 2020.

7.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Bolimowie za 2020 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

8.Przedstawienie przez Wójta Gminy sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 wraz z załącznikami z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury w Bolimowie, informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2020 rok oraz informacją o stanie mienia komunalnego.

9.Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej na temat wykonania budżetu gminy oraz wniosku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2020 rok.

10.Odczytanie uchwał Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii dotyczących: 1) Sprawozdania Wójta Gminy Bolimów z wykonania budżetu za 2020 rok, 2) Wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bolimów w sprawie absolutorium za 2020 rok.

11.Dyskusja na temat wykonania budżetu gminy za 2020 rok.

12.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2020.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Bolimów za rok 2020.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia ab...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżet...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie opinii w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie opinii w spra...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego członka składu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Przestrzegania Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Bolimów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rez...)

18.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego członka składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Bolimów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rez...)

19.Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Przestrzegania Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Bolimów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia...)

20.Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Bolimów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia...)

21.Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Przestrzegania Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Bolimów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia...)

22.Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami Rady Gminy.

23.Interpelacje i zapytania radnych.

24.Sprawy różne, wolne wnioski i informacje.

Głosowanie (Wniosek o przygotowanie uchwały odnośnie...)

25.Zamknięcie sesji.