XXXI sesja Rady Gminy Bolimów

w dniu 2021-05-24, godz. 14:00

1.Otwarcie sesji, powitanie uczestników i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Omówienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowanie (Wprowadzenie punktu 16 odnośnie petycji)Głosowanie (Omówienie i przyjęcie proponowanego porz...)

3.Złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego Rady Gminy Bolimów.

4.Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Gminy Bolimów, która odbyła się w dniu 22 marca 2021r.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Gmi...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2021 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budż...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolimów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wielole...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia wz...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bolimów na lata 2021 – 2026.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wi...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w formie bezprzetargowej, nieruchomości położonej w obrębie Joachimów-Mogiły na rzecz jej użytkownika wieczystego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości nr ew. 174/4 i 174/7 położonej w obrębie Bolimowska Wieś.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości nr ew. 51/3 położonej w obrębie Kolonia Wola Szydłowiecka.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

12.Przedstawienie raportu o stanie gminy Bolimów za 2020 rok.

13.Raport Ocena zasobów pomocy społecznej za 2020r.

14.Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2020 rok.

Głosowanie (Przyjęcie sprawozdania z realizacji Prog...)

15.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2020.

Głosowanie (Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gmin...)

16.Uchwałą Rady Gminy w sprawie petycji.

Głosowanie (Uchwałą Rady Gminy w sprawie petycji odn...)

17.Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami Rady Gminy.

18.Interpelacje i zapytania radnych.

19.Sprawy różne, wolne wnioski i informacje.

20.Zamknięcie sesji.