XXX sesja Rady Gminy Bolimów

w dniu 2021-03-22, godz. 14:00

1.Otwarcie sesji, powitanie uczestników i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Omówienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowanie (Zdjęcie z porządku obrad punktu nr 5 odn...)Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Gminy Bolimów, która odbyła się w dniu 1 lutego 2021r.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Gm...)

4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2021 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budż...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Bolimów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bolimów w 2021 roku.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Pro...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społeczny Komitet Konstytucyjny w sprawie uchwalenia uchwały „W obronie prawdy, godności i wolności człowieka".

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji „Alarm! STOP zabójczemu GMO - STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!”.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym dotyczącej podjęcia uchwały stanowiskowej potępiającej dyskryminację mieszkańców Gminy Bolimów w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny oraz sprzeciwiającej się eksperymentalnemu zaszczepieniu mieszkańców Gminy Bolimów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiących własność Gminy Bolimów na rzecz Skarbu Państwa.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznane, w szkołach prowadzonych przez Gminę Bolimów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia pla...)

12.Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolimowie za rok 2020.

Głosowanie (Przyjęcie sprawozdania z działalności Gm...)

13.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 w 2020 roku.

Głosowanie (Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gmin...)

14.Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2020r. oraz określenia potrzeb związanych z realizacją zadań na 2021r.

Głosowanie (Przyjęcie sprawozdania z realizacji zada...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Bolimów na lata 2021-2028.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gm...)

16.Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bolimów w okresie od stycznia 2020 roku do grudnia 2020 roku.

Głosowanie (Przyjęcie sprawozdania z działalności Ko...)

17.Sprawozdanie z działalności Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Bolimów w okresie od stycznia 2020 roku do grudnia 2020 roku.

Głosowanie (Przyjęcie sprawozdania z działalności Ko...)

18.Zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady Gminy Bolimów na 2021 rok: a. Komisji Rewizyjnej, b. Komisji skarg, wniosków i petycji, c. Komisji Oświaty, wychowania, kultury, sportu i turystyki, d. Komisji Rozwoju Gospodarczego, Przestrzegania Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego.

Głosowanie (Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rady G...)Głosowanie (Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rady G...)Głosowanie (Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rady G...)Głosowanie (Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rady G...)

19.Zatwierdzenie planu pracy Rady Gminy Bolimów na 2021 rok.

Głosowanie (Zatwierdzenie planu pracy Rady Gminy Bol...)

20.Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami Rady Gminy.

21.Interpelacje i zapytania radnych.

22.Sprawy różne, wolne wnioski i informacje.

23.Zamknięcie sesji.