XXIX sesja Rady Gminy Bolimów

w dniu 2021-02-01, godz. 14:00

1.Otwarcie sesji, powitanie uczestników i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Omówienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowanie (Omówienie i przyjęcie proponowanego porz...)

3.Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Gminy Bolimów, która odbyła się w dniu 21 grudnia 2020r.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady G...)

4.Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Gminy Bolimów, która odbyła się w dniu 18 stycznia 2021r.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok.

Głosowanie (Wniosek o zmianę kwoty do 15 000zł)Głosowanie (Wniosek o przesunięcie środków z dziłu 9...)Głosowanie (Wniosek o wprowadzenie do projektu budże...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia bu...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolimów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wi...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Bolimów na lata 2021 – 2028.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gmi...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie sposobu spraw...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bolimów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2021.

Głosowanie (Wniosek Komisji Skarg, Wniosków i Petycj...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Pro...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie wysokości diet dla sołtysów sołectw Gminy Bolimów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wysokości die...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi według właściwości.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przekazania s...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi według właściwości.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przekazania s...)

13.Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami Rady Gminy.

14.Interpelacje i zapytania radnych.

15.Sprawy różne, wolne wnioski i informacje.

16.Zamknięcie sesji.