XXVII sesja Rady Gminy Bolimów

w dniu 2020-12-21, godz. 13:00

1.Otwarcie sesji, powitanie uczestników i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Omówienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowanie (Pozostawienie w porządku obrad punktu 13)

3.Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Gminy Bolimów, która odbyła się w dniu 30 października 2020r.

Głosowanie (Wyłączenie z porządku obrad punktu 13.)Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Gm...)

4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżet...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolimów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wielole...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bolimów, fragment obszaru wsi Humin i Kolonia Wola Szydłowiecka. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju elektromobilności na terenie gminy Bolimów”.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego p...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju elektromobilności na terenie gminy Bolimów”.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „St...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany UCHWAŁY NR XXV/137/2020 Rady Gminy Bolimów z dnia 30.09.2020r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty i w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany UCHWAŁ...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia sz...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gmi...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gmi...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skierniewickiego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/37/2019 Rady Gminy Bolimów z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Bolimów, zmienionej uchwałą nr XVII/93/2019 z dnia 30 grudnia 2019r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwał...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Oświaty, Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Gminy Bolimów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia...)

15.Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami Rady Gminy.

16.Interpelacje i zapytania radnych.

17.Sprawy różne, wolne wnioski i informacje.

18.Zamknięcie sesji.